Regulamin
 
Sklep internetowy Żyrafa Sophie działający pod adresem www.zyrafa-sophie.pl jest prowadzony przez Sophie de Vulli, działalność wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 490427, zarejestrowaną pod numerem NIP: 5222266741, REGON: 140184514, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bat. Włochy 22/8, zwany dalej Sprzedawcą.

Data rozpoczęcia działalności to czerwiec 2009 roku.
 
Rachunek bankowy nr 64 1050 1025 1000 0090 6899 4731 w ING Bank Śląski S.A.
 
Dane korespondencyjne: 02-482 Warszawa, ul. Batalinu Włochy 22/8, Tel.:  +48 22 245 28 61, e-mail: sklep@zyrafa-sophie.pl.
 
Regulamin Sklepu internetowego określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą zyrafa-sophie.pl oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu.
 
Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu.
 
Składając zamówienie w Sklepie Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 
W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę postanowień Regulaminu, Sprzedawca jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.
 
Warunki dokonywania zakupów

Sophie de Vulli prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.zyrafa-sophie.pl
 
Oferta i realizacja zakupów

1. W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura).
 
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
 
3.  Wszystkie ceny podawane w sklepie zyrafa-sophie.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 
4. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 
Reklamacje i gwarancje
Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli firma Sophie de Vulli nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 
Zwroty
 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni kalendarzowych, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 
2. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.
 
3. Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: sklep@zyrafa-sophie.pl
 
Postanowienia końcowe
 
1.    Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
 
2.   Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@zyrafa-sophie.pl.
 
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje sie przepisy KC i innych ustaw.